Megújult a világhírű magyar-zsidó autóversenyző sírja

Idén 117 éve született Hartmann László, aki az 1930-as évek­ben Ma­gyar­or­szá­g egyet­len nem­zet­kö­zi­leg jegy­zett au­tó­ver­seny­zője volt. Augusztus 17-i születésnapja alkalmából újította fel sírját Bogyor Szabolcs, az L.Hartmann-design tulajdonosa a Kozma utcai zsidó temetőben.

Hart­mann Lász­ló annak idején az arisztokrata aranyifjakhoz hasonlóan Maseratikkal versenyzett. Az arisztokrata riválisok szemét igencsak csípte, hogy az egy­sze­rű zsidó fes­ték­ke­res­ke­dő csa­lád­ból szár­ma­zó Hartmann te­het­ségesebb volt, s jobb ered­mé­nye­ket ér el, mint ők.

Hartmann legnagyobb riválisai a Festetics családból származó Ernő és Miklós voltak, és a zsidó autóversenyző nyomán kezdtek el ők is Maseratikkal versenyezni.

Hartmann László sírja a felújítás előtt

Hartman 1930-ban Bugat­ti­val kezd­te nem­zet­kö­zi pá­lya­fu­tá­sát, az 1935-ös évad so­rán vál­tott, s egy köl­csön­be ka­pott Maserati 8CM-mel in­dult.

Hart­mann a Tu­né­zi­ai Nagy­dí­jon he­te­dik lett, majd rajt­hoz állt az AVUS, az Eifel, a chi­may-i és a com­minges-i pá­lyá­kon meg­ren­de­zett fu­ta­mo­kon, utób­bin har­ma­dik he­lyen fu­tott be. Ha­za­tér­ve a Do­bo­gó­kői He­gyi Ver­se­nyen két ka­te­gó­ri­á­ban is el­ső he­lye­zést ért el. A gyóni re­kord­na­pon több se­bes­sé­gi re­kor­dot ál­lí­tott fel.

A sír a felújítás után

Te­het­sé­gé­re fel­fi­gyelt a Maserati gyár, s 1936-ban több fu­tam­ra be­ne­vez­ték egy Maserati 6CM-mel. Hart­mann ugyan­ez­zel a mono­postó­val je­lent meg az 1936-os Ma­gyar Nagy­dí­jon, ahol he­te­dik he­lyen vég­zett. Utób­bi ren­dez­vény alig egy hét­tel az Eifel­ren­nen után ke­rült sor­ra, így az edzé­se­ken Hart­mann még a né­met ver­seny rajt­szá­mát vi­sel­te.

Hart­mann Lász­ló 1938. má­jus 16-án a Tripoli Nagy­dí­jon szen­ve­dett ha­lá­los bal­ese­tet.

 

  • Zsidónak lenni nem kerül pénzbe, a zsidó média viszont nincs ingyen.

    Támogasd te is Magyarország egyik legolvasottabb zsidó lapját, a Kibic Magazint!

    Támogatom»

Facebook
Twitter
Tumblr
Email
WhatsApp