Jelentkezz az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetemre!

Az Országos Rabbiképző -Zsidó Egyetem felvételt hirdet a 2018- 2019. tanévre a következő szakokra: Rabbiképző, rabbihelyetes, judaisztika, felekezeti szociális munkás, liturgia, kántorképző, kultúrtörténeti és közösségszervező szakokra valamint zsidó vallástudományi doktori iskola képzésre. Jelentkezési határidő: 2018. március 21. szerda.

Korosztályi megkötés nincs! Az írásbeli jelentkezés után az intézmény tájékoztatja a felvételizőket a továbbiakról

A jelentkezéshez a kitöltött intézményi saját jelentkezési lapot, rövid önéletrajzot, 2 db igazolványképet, kell beküldeni. Az érettségi bizonyítványt, a nyelvvizsga bizonyítványt és az Intézmény által adott csekk befizetését igazoló szelvényt a jelentkezésnél kell bemutatni.

felekezeti szociális munkás alapképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a szociális munka ellátására, vagyis olyan szakmai tevékenységre, mely segíti, javítja, illetve helyreállítja az egyének, csoportok, és közösségek élet- és működőképességét, valamint hozzájárul a szükséges komplex feltételek megvalósításához. A szak képesítési követelményei tartalmazzák az általános szociális munkás alapképzési szak követelményeit is.

A judaisztika alapképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik a judaisztikának, mint a zsidó műveltséggel, gondolkodásmóddal, vallással, történelemmel, irodalommal és nyelvekkel foglalkozó tudományágnak avatott művelőivé válnak; valamint a zsidó vallásról, filozófiáról, történelemről, irodalomról átfogó ás alapos ismeretekkel rendelkeznek; továbbá megfelelő jártassággal és készséggel bírnak a bibliai- és a modern héber nyelvben.  A judaisztika alapképzési szakon sikerrel végzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre és kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek zsidó kultúratörténet, hebraisztika, vallástörténet, vallástudomány területén, azt követően pedig a doktori képzésben (PhD) való részvételhez. Tanulmányaik sikeres befejezése és a záróvizsga után a hallgatók judaisztika alapszakos judaista (basic degree in Judaic Studies) oklevelet kapnak. A judaisztika alapképzési szak “nyílt szak”, bármely vallású férfi vagy nő felvételt nyerhet!

rabbihelyettes alapképzési szak célja olyan rabbihelyettesek (rabbi asszisztensek) képzése, akik tanulmányaik során megismerik a zsidó vallás hitbéli és tudományos rendszerét, idegen nyelvi ismeretekkel rendelkeznek, azon kommunikálni képesek. Gyakorlati képzésük során felkészülnek a rabbihelyettesi (rabbi asszisztensi) praxisra, amely – egyedi helyzetéből adódóan – magában foglalja a hitszónoki, karitatív, vallásoktatói és a zsinagógai liturgiához köthető feladatokat, melyeket határon innen és határon túl egyaránt elláthatnak. A szakra csak zsidó vallású férfiakat vesznek fel. Az oklevél sikeres megszerzése után a végzettek az Egyetem rabbi, illetve zsidó kultúratörténet mesterképzési szakán folytathatják tanulmányaikat.

rabbi egységes, osztatlan képzésre csak zsidó vallású férfiakat vesznek fel. A szakra felvett hallgatók a zsidó vallás tudományainak elsajátítása mellett a humán és társadalomtudományok szinte minden ágában folytatnak tanulmányokat. Mesterszintű oklevelük kézhezvétele után közösségük vezetőjeként működhetnek.

Az egyházi/felekezeti közösségszervező alapképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik a budapesti és a vidéki zsidó közösségek megfelelő kompetenciákkal rendelkező vezetői lehetnek, de megszerzett ismereteiket, képességeiket alkalmazhatják bármilyen közösség (civil, alapítványi, egyéb) vezetésében. Tanulmányaik során a hallgatók a zsidó vallás alapjainak megismerésén kívül alapvető pszichológiai-, szociológiai-, jogi-, gazdasági-, vezetési- és pénzügyi ismeretekre tehetnek szert. A szakot megfelelő eredménnyel elvégzettek az Egyetem zsidó kultúratörténet mesterképzési szakán, valamint bármely más egyetem illeszkedő mesterképzési szakán folytathatják tanulmányaikat.

zsidó liturgika alapképzési szakon jelentkezési feltétel a zsidó vallás gyakorlatának legalább alapfokú ismerete. A szak a zsidó valláskultúrában jártas férfiakat és nőket képez. A szakon végzett, megfelelő zenei adottságokkal rendelkező zsidó férfiak továbbtanulhatnak a kántor szakirányú továbbképző szakon.

rabbi mesterképzési szakra csak zsidó hitéleti szakon végzett zsidó vallású férfiakat vesznek fel. A szakra felvett hallgatók a zsidó vallás tudományágainak elsajátítása mellett a humán és társadalomtudományok szinte minden ágában folytatnak tanulmányokat. Mesterszintű oklevelük kézhezvétele után közösségük vallási vezetőjeként működhetnek.

zsidó kultúratörténet (művelődéstörténet) mesterképzési szak mesterfokozatot ad a következő tárgykörökben: zsidó történelem, vallástörténet, filozófia, irodalomtörténet, a zsidó alkotók a művészetben stb. Jelentkezhetnek az Egyetem bármely szakán, valamint más egyetemek és főiskolák bölcsészet-, társadalom-, valamint vallástudományi szakjain végzettek.

További információk itt olvashatók.

  • Zsidónak lenni nem kerül pénzbe, a zsidó média viszont nincs ingyen.

    Támogasd te is Magyarország egyik legolvasottabb zsidó lapját, a Kibic Magazint!

    Támogatom»

Facebook
Twitter
Tumblr
Email
WhatsApp