Hartmann László és a Maserati 8CM-3000

Az 1930-as évek­ben Ma­gyar­or­szá­gon egyet­len nem­zet­kö­zi­leg jegy­zett au­tó­ver­seny­ző volt: Hart­mann Lász­ló, aki az arisztokrata aranyifjakhoz hasonlóan Maseratikkal versenyzett egy időben. Az arisztokrata riválisok szemét igencsak csípte, hogy az egy­sze­rű zsidó fes­ték­ke­res­ke­dő csa­lád­ból szár­ma­zó Hartmann te­het­ségesebb volt, s jobb ered­mé­nye­ket ér el, mint ők.

2011. szeptemberében a Mil­le­ná­ris ke­rék­pár­pá­lyán meg­ren­de­zett old­timer-össze­jövetelre iga­zi nemzet­kö­zi me­zőny ér­ke­zett: Cseh­or­szág­ból egy Amil­car, Auszt­ri­á­ból egy Bugat­ti, Svájc­ból pe­dig egy Maserati ven­dég­sze­rep­lés­ét ün­ne­pel­het­tük. Utób­bi, az 1934-ben gyár­tott 8CM vas­tap­sot ka­pott, amikor tu­laj­do­no­sa  kö­röz­ni kez­dett vele a be­ton­tek­nő­ben. Az idén már nyolcvan éves ver­seny­au­tó éle­té­nek ja­va ré­szét ugyan­is Ma­gyar­or­szá­gon töl­töt­te, 2007-ben vá­sá­rol­ta meg Kurt Häsler sváj­ci gyűj­tő.

Kurt Hasler a 2012-es Velodrom Millenárison a 8CM-mel
Kurt Hasler a 2012-es Velodrom Millenárison a 8CM-mel

Hart­mann nyo­má­ban

Ma már pon­to­san nem le­het re­konst­ru­ál­ni, de el­ej­tett meg­jegy­zé­sek­ből, vissza­em­lé­ke­zé­sek­ből sejt­he­tő, hogy az arisz­tok­ra­ta arany­if­jak sze­mét igen­csak csíp­te, hogy az egy­sze­rű zsidó fes­ték­ke­res­ke­dő csa­lád­ból szár­ma­zó Hartmann te­het­ségesebb volt, s jobb ered­mé­nye­ket ér el, mint ők. Az 1930-as évek­ben Ma­gyar­or­szá­gon ő volt az egyet­len nem­zet­kö­zi­leg jegy­zett au­tó­ver­seny­ző.

Hartmann László
Hartmann László

E ge­ne­rá­ció egyik je­les kép­vi­se­lő­je volt gróf Fes­te­tics Er­nő, aki a nagy múl­tú Fes­te­tics csa­lád tol­nai ágá­hoz tar­to­zott. Édes­ap­ja, Fes­te­tics Sán­dor Kár­olyi Mi­hály só­go­ra, egy­ko­ri hon­vé­del­mi mi­nisz­ter, majd a Ma­gyar Nem­ze­ti Szo­ci­a­lis­ta Párt kép­vi­se­lő­je volt. Az 1915-ben szü­le­tett gróf Fes­te­tics Má­ria Jó­zsef Er­nő tet­te­i­re, ki­csa­pon­gá­sa­i­ra, va­dóc élet­mód­já­ra 1934–35-ben fi­gyel­tek fel a la­pok.

Er­nő a sportban az ak­ko­ri di­va­tot kö­vet­te: te­ni­sze­zett, sí­elt, s ter­mé­sze­te­sen egy idő után be­le­kós­tolt az au­tó­ver­seny­zés­be is. Ő és test­vé­re, Mik­lós a har­min­cas évek má­so­dik fe­lé­ben je­lent meg a pá­lyá­kon. Dégi bir­to­kuk jö­ve­del­mé­ből szin­te bár­mi­lyen au­tó­ra fu­tot­ta. Kez­det­ben egy­sze­rű Ford­dal pró­bál­koz­tak, 1937-re azon­ban meg­érett a dön­tés: olyan jár­mű­re van szük­ség, amel­­lyel Hart­mann Lász­ló nyo­má­ba ered­het­nek, s amel­­lyel a nem­zet­kö­zi szín­té­ren is ver­seny­ké­pe­sek le­het­nek.

Így ke­rült a kép­be egy Maserati 8CM-3000. 1937. ta­va­szán Fes­te­tics meg­vá­sá­rol­ta a há­rom­ éves, de egy­ál­ta­lán nem el­hasz­nált Maserati 8CM-et. A nem­ze­ti el­kö­te­le­zett­sé­gű fi­a­tal­em­ber piros–fe­hér–zöl­dre fé­nyez­te a ver­seny­au­tót. 1937. áp­ri­lis­tól au­gusz­tu­sig kü­lön­bö­ző nem­zet­kö­zi GP-futamokon in­dult, ám vagy nem ért cél­ba, vagy va­la­hol a kö­zép­me­zőny­ben vég­zett. 1937 nya­rá­tól ha­zai pá­lyá­kon vil­lo­gott a há­rom­li­te­res monst­rum­mal, a Göm­bös Gyu­la-em­lék­ver­se­nyen, a Do­bo­gó­kő­nél meg­ren­de­zett he­gyi ver­se­nyen és a gyóni re­kord­na­pon is fi­gye­lem­re mél­tó­an sze­re­pelt.

Festetics Ernő a piros-fehér-zöldre festett Maseratival az 1937-es Masaryk Nagydíj rajtnál
Festetics Ernő a piros-fehér-zöldre festett Maseratival az 1937-es Masaryk Nagydíj rajtnál

1938-ban a Maserati meg­je­lent a Bu­da­pes­ti Nem­zet­kö­zi Au­to­mo­bil-ki­ál­lí­tá­son. Fes­te­tics Er­nő azon­ban ek­kor­ra már meg­un­ta a küz­del­met a ke­zes bá­rány­nak egy­ál­ta­lán nem ne­vez­he­tő ver­seny­au­tó­val, s egy di­va­tosabb (de szerényebb) BMW 328-ra tért át. A csa­lá­di is­tál­ló­ban ezen­kí­vül sze­re­pelt Al­fa Romeo és egy még ki­sebb, fi­lig­rán BMW 319 is.

Hart­mann Maser­ati­jai

Fes­te­tics Er­nő mel­lett leg­ered­mé­nye­sebb nagy­díj­ver­seny­zőnk, Hart­mann Lász­ló is hasz­nált Maseratikat. 1930-ban Bugat­ti­val kezd­te nem­zet­kö­zi pá­lya­fu­tá­sát, az 1935-ös évad so­rán vál­tott, s egy köl­csön­be ka­pott Maserati 8CM-mel in­dult, ame­lyet so­kan ös­­sze­té­vesz­te­nek a Fes­te­tics-fé­le Maser­a­ti­val.

Hart­mann a Tu­né­zi­ai Nagy­dí­jon he­te­dik lett, majd rajt­hoz állt az AVUS, az Eifel, a chi­may-i és a com­minges-i pá­lyá­kon meg­ren­de­zett fu­ta­mo­kon, utób­bin har­ma­dik he­lyen fu­tott be. Ha­za­tér­ve a Do­bo­gó­kői He­gyi Ver­se­nyen két ka­te­gó­ri­á­ban is el­ső he­lye­zést ért el. A gyóni re­kord­na­pon több se­bes­sé­gi re­kor­dot ál­lí­tott fel.

Te­het­sé­gé­re fel­fi­gyelt a Maserati gyár, s 1936-ban több fu­tam­ra be­ne­vez­ték egy Maserati 6CM-mel. Hart­mann ugyan­ez­zel a mono­postó­val je­lent meg az 1936-os Ma­gyar Nagy­dí­jon, ahol he­te­dik he­lyen vég­zett. Utób­bi ren­dez­vény alig egy hét­tel az Eifel­ren­nen után ke­rült sor­ra, így az edzé­se­ken Hart­mann még a né­met ver­seny rajt­szá­mát vi­sel­te.

Egy másik Maserati: Hartmann László az 1936-os Magyar Nagydíj előtti edzésen a 6 CM-mel
Egy másik Maserati: Hartmann László az 1936-os Magyar Nagydíj előtti edzésen a 6 CM-mel

Az 1937-es évad­ra a Maserati egy ko­ráb­ban Tazio Nuvolari ál­tal hasz­nált 6C/34-et adot­t, ame­lyet Hart­mann piros– fe­hér–zöl­dre fes­tett. Az AVUS pá­lyán ren­de­zett Né­met Nagy­dí­jon ha­to­dik lett, csak a sok­kal job­ban tá­mo­ga­tott gyá­ri pi­ló­ták tud­ták le­győz­ni. Hart­mann ek­kor már be­fu­tott ver­seny­ző­nek szá­mí­tott: a Maserati több fu­ta­mon is fél­hi­va­ta­los csa­pat­tag­ként sze­re­pel­tet­te, s fi­ze­tést is adott ne­ki a ver­seny­zé­sért.

A Mercedes-Benz és az Auto-Union Ezüst­nyi­la­i­val szem­ben nem sok esé­lye volt, ezért a ha­tal­mas 6C/34 mel­lé be­szer­zett egy ki­sebb, más­fél li­te­res 4CM ver­seny­au­tót is. Vett még egy 2,5 li­te­res mo­tort, így he­gyi fu­ta­mo­kon is ver­seny­ké­pes ma­radt.

Hart­mann Lász­ló 1938. má­jus 16-án a Tripoli Nagy­dí­jon szen­ve­dett ha­lá­los bal­ese­tet.

Annak idején is így nézett ki
Annak idején is így nézett ki

Forrás: totalcar.hu

  • Zsidónak lenni nem kerül pénzbe, a zsidó média viszont nincs ingyen.

    Támogasd te is Magyarország egyik legolvasottabb zsidó lapját, a Kibic Magazint!

    Támogatom»

Facebook
Twitter
Tumblr
Email
WhatsApp